Zorgpremie betalen

Vanaf 1/1/2021 bedraagt de zorgpremie 54 of 27 euro per jaar. U betaalt de zorgpremie aan een erkende zorgkas zoals de Vlaamse Zorgkas. Die tarieven zijn bij alle zorgkassen hetzelfde. Dankzij uw zorgpremie kunnen we zorgbudgetten geven aan mensen die veel zorg nodig hebben of een handicap hebben. Als u op een dag zelf bepaalde zorgen nodig hebt, komt u ook in aanmerking voor die zorgbudgetten.

54 of 27 euro zorgpremie per jaar

Het standaardbedrag dat u moet betalen als zorgpremie aan de zorgkas, is 54 euro per jaar. De verlaagde zorgpremie bedraagt 27 euro.

Tot en met de zorgpremie voor 2021 geldt enkel de voorwaarde dat wie op 1 januari van het voorgaande jaar recht heeft op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, de verlaagde zorgpremie betaalt.

Vanaf 2022 wordt er gekeken naar twee voorwaarden:

  • U moet op één januari van het voorgaande jaar recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering
  • U moet gedurende ten minste 5 opeenvolgende jaren die voorafgaan aan het betrokken jaar (maar hoeven niet onmiddellijk voor af te gaan) wonen in Vlaanderen of Brussel OF sociaal verzekerd in een lidstaat van de Europese Unie, in een andere staat die partij is bij de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.

Vanaf de zorgpremie voor het jaar 2022 moet u aan beide voorwaarden voldoen om een verlaagde zorgpremie te kunnen betalen. Hieronder vindt u uitgebreidere informatie over deze twee voorwaarden.

Verhoogde tegemoetkoming

Tot en met de zorgpremie voor 2021 geldt enkel de voorwaarde dat wie op 1 januari van het voorgaande jaar recht heeft op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, de verlaagde zorgpremie betaalt. Alleen uw ziekenfonds kan u dat statuut toekennen. Dat gebeurt automatisch bij:

  • wie een sociale uitkering krijgt (leefloon, inkomensgarantie ouderen (IGO), toelage voor personen met een handicap toegekend door de FOD Sociale Zekerheid)
  • weeskinderen, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, kinderen met erkende handicap (66%)

U kan het statuut ook zelf aanvragen. Het ziekenfonds onderzoekt of u recht heeft aan de hand van een inkomensonderzoek.

Woonvoorwaarden

U moet gedurende tenminste vijf opeenvolgende jarenin Vlaanderen of Brussel wonen of sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, in een andere staat die partij is bij de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland;

Een kalenderjaar wordt als een jaar beschouwd voor de vervulling van de voorwaarde van gedurende tenminste vijf opeenvolgende jaren, als u:

  • in dit kalenderjaar ten minste één dag in Vlaanderen of Brussel woont;
  • of op 1 januari van het kalenderjaar sociaal verzekerd bent in een lidstaat van de Europese Unie, in een andere staat die partij is bij de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland

De vijf opeenvolgende jaren moeten voorafgaan aan het jaar waarop de jaarlijkse premie betrekking heeft. De periode moet echter niet onmiddellijk voorafgaan aan dit jaar, deze kan dus ook al verder in het verleden liggen. Als u dus eenmaal voldoet aan deze voorwaarde, blijft dit gelden.

Vorige jaren

U vindt hieronder een overzicht van het bedrag van de zorgpremie van de voorbije jaren: 

 

Gewone zorgpremie

Verlaagde zorgpremie

2002

10 euro 10 euro

Van 2003 tot en met 2014

25 euro 10 euro

Van 2015 tot en met 2017

50 euro 25 euro

2018

51 euro

26 euro

2019

52 euro 26 euro

2020

53 euro

26 euro

2021

54 euro 27 euro

Collectieve schuldenregeling (CSR) of persoonlijk faillissement

Wie in een collectieve schuldenregeling zit of wie in staat van persoonlijk faillissement is verklaard, hoeft geen zorgpremies te betalen zolang die regeling loopt.

Bezorg ons in dat geval een attest (kopie van het vonnis).

Betaling vóór 30 april

Bent u aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas, dan ontvangt u in februari of maart van ons een brief om uw zorgpremie te betalen.

Bij de brief zit een overschrijvingsformulier om uw zorgpremie tijdig te betalen. De premie stort u voor 30 april op de rekening van de Vlaamse Zorgkas (BE44 0910 1251 4645).

Wordt u 26 jaar of bent u onlangs in Vlaanderen komen wonen, dan krijgt u meer tijd om de zorgpremie te betalen.

Niet of te laat betalen

Wie in Vlaanderen woont, is verplicht om zich aan te sluiten bij een zorgkas en zijn jaarlijkse zorgpremie te betalen. Als u te laat of niet betaalt, riskeert u een boete.

U krijgt van ons een herinnering als u te laat of niet betaalt. Wie minstens 2 zorgpremies niet volledig heeft betaald krijgt een geldboete.

Vooraleer u een geldboete krijgt, sturen wij u nog een aangetekende brief met een laatste kans om de zorgpremies te betalen zonder boete.

De aangetekende brief met een uitnodiging tot betaling wordt eind augustus verzonden.

Wie in Brussel woont, is niet verplicht om zich aan te sluiten bij een zorgkas en zijn jaarlijkse zorgpremie te betalen. Maar te laat aansluiten of sommige jaren niet betalen, resulteert een wachttijd van 5 jaar vooraleer u een zorgbudget kan aanvragen. De Vlaamse Zorgkas zet uw lidmaatschap bovendien automatisch stop als u 3 zorgpremies niet, te laat of onvolledig betaalt.

Rekeningnummer Vlaamse Zorgkas

IBAN: BE44 0910 1251 4645
BIC-code: GKCCBEBB
Naam: Vlaamse Zorgkas
Adres: Koning Albert-II laan 35 bus 36, 1030 Brussel