Disclaimer & privacy

Het gebruik van de site www.vlaamsezorgkas.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van deze website

De website www.vlaamsezorgkas.be heeft als doel u algemene informatie te verstrekken over de principes van de Vlaamse sociale bescherming en de werking van de Vlaamse Zorgkas vzw.

De informatie die u op deze website vindt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of een individuele situatie, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.

Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten raadplegen. Op of via deze site ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Op het vlak van regelgeving geldt alleen de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is, als authentieke tekst. Deze heeft steeds voorrang. U kunt de regelgeving inzake de Vlaamse sociale bescherming ook consulteren via de website van de Vlaamse codex.

De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van deze website

De Vlaamse Zorgkas vzw besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.vlaamsezorgkas.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de Vlaamse Zorgkas vzw niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de Vlaamse Zorgkas vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. De Vlaamse Zorgkas vzw tracht technische onderbrekingen zo veel mogelijk te voorkomen, maar kan echter niet garanderen dat www.vlaamsezorgkas.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

De Vlaamse Zorgkas vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen

De website www.vlaamsezorgkas.be bevat links die u doorverwijzen naar andere websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Vlaamse Zorgkas vzw beschikt in dat geval over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks die deze site naar andere sites bevat houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. De Vlaamse Zorgkas vzw aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Toegankelijkheid

De Vlaamse Zorgkas vzw streeft ernaar deze website toegankelijk te maken voor alle bezoekers, ook voor bezoekers met een motorische, visuele of auditieve beperking. De site beantwoordt al aan vele normen en voorschriften voor toegankelijke websites. Enkele voorbeelden:

  • de pagina's op deze website zijn gestructureerd en betekenisvol opgebouwd;

  • als u de grootte van de tekst aanpast met de browserfuncties, dan past de lay-out van de pagina's zich automatisch aan;

  • in de broncode zijn aan afbeeldingen beknopte beschrijvingen toegevoegd. Die zijn niet zichtbaar op het scherm, maar ze worden wel opgepikt door de programmatuur die bezoekers met een visuele beperking gebruiken;

  • menu's en formulieren zijn zo ontworpen dat ze eenvoudig bruikbaar zijn voor wie de muis niet kan gebruiken;

  • alle pagina's bevatten een zoekformulier en broodkruimelnavigatie;

  • links naar pagina's op andere websites en naar browservreemde bestanden zoals PDF of Word worden in een nieuw venster getoond.

Helaas voldoen nog niet alle toepassingen op de website volledig aan alle toegankelijkheidsrichtlijnen (bv. filmpjes).

Als u een probleem ondervindt met de toegankelijkheid van deze site kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. We onderzoeken elke vraag.

Analytische cookies

Als u op onze website surft verzamelen we automatisch gegevens over uw surfgedrag en technische kenmerken (browser, locatie, internet provider, type toestel, …). Die gegevens gebruiken we voor statistische of technische doeleinden (optimalisatie van ons informatieaanbod, oplossen van problemen, …).

Lees meer over ons cookiebeleid.

Privacy

De Vlaamse Zorgkas vzw gebruikt uw persoonsgegevens overeenkomstig de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Lees meer over ons privacybeleid.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van deze website of rechtstreeks via de contactgegevens die eventueel vermeld staan op de desbetreffende webpagina's.

De Vlaamse Zorgkas vzw behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Contact

Via mail