Privacy en disclaimer

Onze website geeft u algemene informatie over de Vlaamse zorgverzekering en enkele concrete antwoorden op veelgestelde vragen. Uiteraard primeert de regelgeving in alle gevallen.

Door de website van de Vlaamse Zorgkas vzw te bezoeken aanvaardt u onderstaande gebruiksovereenkomst. Het gebruik van de website www.vlaamsezorgkas.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van deze website

De website www.vlaamsezorgkas.be heeft als doel u algemene informatie te verstrekken over de principes van de Vlaamse zorgverzekering en de werking van de Vlaamse Zorgkas vzw. De informatie die u op deze website vindt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of een individuele situatie, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.

De teksten, informatie en documenten die u op de website www.vlaamsezorgkas.be vindt, mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang. U kunt de regelgeving inzake de zorgverzekering ook consulteren via de website van de Vlaamse codex.

De inhoud van de website www.vlaamsezorgkas.be (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van deze website

De Vlaamse Zorgkas vzw besteedt veel aandacht en zorg aan de opbouw en inhoud van de website www.vlaamsezorgkas.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de Vlaamse Zorgkas vzw niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de op (of via) deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de Vlaamse Zorgkas vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u ons dit melden door te klikken op contacteer ons.

De Vlaamse Zorgkas vzw spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De Vlaamse Zorgkas vzw overheid kan echter niet garanderen dat de website www.vlaamsezorgkas.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

De Vlaamse Zorgkas vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de portaalsite of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Bescherming van persoonsgegevens

De Vlaamse Zorgkas vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website www.vlaamsezorgkas.be beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen wordt u evenwel persoonlijke informatie gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De Vlaamse Zorgkas vzw geeft u daarbij de volgende garanties:

  • uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
  • uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketing doeleinden aangewend;
  • de Vlaamse Zorgkas vzw treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens;
  • de site maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op sommige plaatsen op de website www.vlaamsezorgkas.be wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Vlaamse Zorgkas vzw beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

De Vlaamse Zorgkas vzw aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de website www.vlaamsezorgkas.be, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de Vlaamse Zorgkas vzw door een e-mail te sturen naar vlaamsezorgkas@zorg-en-gezondheid.be.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op de website www.vlaamsezorgkas.be te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie van de folders en nieuwsbrieven die u op deze website vindt, is altijd de voorafgaande toestemming van de Vlaamse Zorgkas vzw vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar vlaamsezorgkas@zorg-en-gezondheid.be.

De Vlaamse Zorgkas vzw behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de Vlaamse Zorgkas vzw bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De Vlaamse Zorgkas vzw wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De Vlaamse Zorgkas vzw mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat de Vlaamse Zorgkas vzw de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze on-line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van de website www.vlaamsezorgkas.be, of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.