Machtiging om de applicatie voor basisondersteuningsbudget te testen

Wat is het basisondersteuningsbudget?

Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een nieuwe Vlaamse uitkering voor mensen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. Het gaat om een vast bedrag van 300 euro per maand dat vrij gebruikt kan worden voor ondersteuning zoals thuiszorg, dagopvang, begeleiding, aankoop dienstencheques, mantelzorg,… BOB wordt vanaf september 2016 gefaseerd ingevoerd. In eerste instantie zal BOB worden uitbetaald aan volwassenen die op 31 december 2014 en op 1 januari 2016 geregistreerd staan op de Centrale Registratie van Zorgvragen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Vanaf januari 2017 zal de doelgroep geleidelijk worden uitgebreid met minderjarigen die gekend zijn bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP) van Jongerenwelzijn.

Wat omvat de machtiging voor het testen van de applicatie?

Het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen hebben van de Vlaamse Toezichtcommissie een machtiging verkregen die hen toegang verleent tot de werkelijke gegevens van welbepaalde doelgroepen van het VAPH en de ITP van Jongerenwelzijn. Het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen hebben deze gegevens nodig in het kader van het testen van IT-applicaties die zullen gebruikt worden voor het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget (BOB). De machtiging loopt van 1 februari 2016 tot 1 september 2016. Na de testperiode zullen de testdata vernietigd worden.

De testen kaderen binnen de ontwikkeling van IT-applicaties om de gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Zorgfonds, het VAPH, ITP en de FOD Sociale Zekerheid enerzijds en de zorgkassen anderzijds vlot te doen verlopen. In een parallel traject zullen de zorgkassen een applicatie testen voor het toekennen en uitbetalen van het BOB.

Om welke gegevens gaat het?

Het testproject zal gebruik maken van reële  gegevens van de eerste twee doelgroepen voor de implementatie van het systeem voor het toekennen en uitbetalen van de BOB, met name:

- de personen die op 31 december 2014 en op 1 januari 2016 geregistreerd staan op de Centrale Registratie van Zorgvragen van het VAPH;

-  personen die bij de ITP op de intersectoriële wachtlijst staan ofwel beschikken over een indicatiestellingsverslag waaruit blijkt dat de gebruiker in aanmerking komt voor een persoonlijke-assistentiebudget.

Onder meer volgende gegevens worden uitgewisseld in het kader van het testen:

- het rijksregisternummer - startdatum van het attest dat de nood aan zorg en ondersteuning  vaststelt bij de persoon met zorgbehoefte

- (optioneel) einddatum van het attest

De bron van deze gegevens zijn het VAPH of de ITP van Jongerenwelzijn.

 - startdatum van het budget van niet rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH;

- (optioneel) einddatum van het budget.

De bron van deze gegevens is het VAPH.